Layui 第三方扩展组件平台

返回首页 发布组件

整合 pinyin.js 和 initials.js,汉字转拼音,提取首字母

创建:2020-9-10

文档

layui.config({
base: './static/layui_exts/'
}).extend({
pinyin: 'pinyin/pinyin'
}).use(['pinyin'], function () {
var pinyin = layui.pinyin;
console.info(pinyin.ConvertPinyin('迷糊虫')); //mihuchong
console.info(pinyin.makePy('迷糊虫')); //["MHC"]
});

下载

立即下载
该扩展组件由第三方用户主动投递,并由其自身进行维护,本站仅做收集。